chapter 5 | Aster Classes

Q1.टिपा लिहा.

(a)बार्क

SOLUTION

‘बार्क’ हे ‘भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर’ म्हणजेच ‘भाभा अणुसंशोधन केंद्र’ या संस्थेच्या नावाचे लघुरूप आहे. ही अणुसंशोधन क्षेत्रात काम करणारी एक प्रचंड मोठी संस्था आहे. डॉ. होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, म्हणून या संस्थेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. लेखक डॉ. अनिल काकोडकर कॉलेजचे शिक्षण झाल्यानंतर या संस्थेच्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षणासाठी दाखल झाले. तेथे असताना त्यांना डॉ. होमी भाभा यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. हे प्रशिक्षण संपल्यावर लेखक बार्कमध्ये इंजिनिअर म्हणून रुजू झाले.

(b)डॉ. होमी भाभा

SOLUTION

डॉ. होमी भाभा हे प्रख्यात अणुशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. त्यांच्या या कार्याचा गौरव व्हावा यासाठी ‘भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर’ या संस्थेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. लेखक डॉ. अनिल काकोडकर यांना भाभा अणुसंशोधन केंद्रात काम करत असताना डॉ. होमी भाभा यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व प्रचंड स्फूर्ती देणारे होते. ‘आपण काय काम करायचं ते आपणच ठरवलं पाहिजे आणि आपलं काम आपणच निर्माण केलं पाहिजे’ हा अतिशय महत्त्वाचा व प्रेरणादायी विचार डॉ. भाभांनी डॉ. काकोडकरांच्या मनात रुजवला.

Q2.’स्काय इस द लिमिट’ ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा.

SOLUTION

लेखक ‘भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर’च्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेत असताना तेथे त्यांच्यासह सुमारे शंभर मुले-मुली दाखल झाल्या होत्या. एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रशिक्षणासाठी नेमलेल्या सर्वांना पुरेल एवढे काम बार्कमध्ये आहे का, असा प्रश्न प्रशिक्षणार्थींना पडला होता. त्यावेळी डॉ. होमी भाभा यांनी त्यांना ’तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. आपण काय काम करायचे ते आपणच ठरवले पाहिजे. बॉसने आपल्याला सांगितलं असेल तेवढंच काम करायचं आणि काही सांगितलं नसेल तेव्हा आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, ही चुकीची गोष्ट आहे. ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे.“ असे मोलाचे मार्गदर्शन केले. लेखकाने त्यांनी दिलेल्या या सूचनेचे तंतोतंत पालन केले आणि त्यानंतर आपले काम आपणच शोधल्यास ‘स्काय इज द लिमिट’ अशी परिस्थिती खरोखरच निर्माण होत असल्याचा अनुभव घेतला. म्हणजेच, एखादे काम करताना वरिष्ठ सांगतील तेवढे आणि तेवढेच न करता आपण स्वतःच्या बुद्धीचा वापर केला पाहिजे. स्वत: जबाबदारी घेऊन, स्वप्रेरणेने अधिकाधिक कष्ट घेऊन ते काम पूर्ण केले पाहिजे. आपण स्वत:च स्वत:ला घडवले, ऊर्जा मिळवली, स्वत:चे मार्ग स्वत:च शोधले, की ‘स्काय इज द लिमिट’ अशी परिस्थिती निर्माण होते.

Q3.मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हांस वाटते?

SOLUTION

मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करण्यासाठी ज्यांची नेमणूक केली जात असे ते लोक कामाचे स्वरूप, त्यांमधील बारकावे हे काहीही न शिकता प्रथम आपल्या हाताखाली काम करण्यासाठी मदतनिसांची मागणी करत. काम सुरू होण्याआधीच साधनसामग्रीची मागणी केली जात असे. या वृत्तीमुळेच ते काम कधी झाले नाही. काम शिकून, समजून घेण्यात कोणालाच रस नसे. वरिष्ठांना ही गोष्ट न आवडल्याने या कामासाठी कोणाची नेमणूक झाली नाही. यामुळेच, मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम झाले नसावे असे वाटते.

Q4.‘आधी केले मग सांगितले’, या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा.

SOLUTION

परिपूर्णतेचा ध्यास घेतलेल्या व्यक्ती ‘आधी केले मग सांगितले’, या उक्तीप्रमाणेच काम करत राहतात. आपल्याला ज्या क्षेत्रात काम करायचे आहे त्या क्षेत्रातील प्रत्येक बारीकसारीक काम ते स्वतः शिकून घेतात. त्यातील बारकावे जाणून घेतात. ते काम करताना येणाऱ्या अडचणी, त्यासाठी लागणारा वेळ याबाबत त्यांना नेमकेपणाने माहिती असते. त्यामुळेच, ते आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या लोकांना योग्य मार्गदर्शन करू शकतात. आपल्या वरिष्ठांना या कामातील सारे काही करता येते, हे माहीत असल्यामुळे हाताखालचे लोक त्यांना मान देतात. त्यांनी केलेल्या सूचनांचे योग्य प्रकारे पालन करतात. अशाप्रकारे ‘आधी केले मग सांगितले’, या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट होते.

Q5.‘प्रत्यक्ष अनुभवांतून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते’, हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा.

SOLUTION

एखाद्या कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यामुळे आपल्याला त्या कामातील बारकावे लक्षात येतात. कामात एखादी चूक होत आहे हे लक्षात आल्यास ती दुरुस्त करता येते, हे मला प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकता आले. इयत्ता नववीत असताना आमच्या शाळेच्या वाङ्मय मंडळाने आमचे एक शिक्षक आणि आम्हां काही विद्यार्थ्यांवर शाळेच्या ग्रंथालयासाठी नवीन पुस्तके खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. आम्ही ग्रंथदानाच्या माध्यमातून लोकांकडून दान स्वरूपात पुस्तके मिळवली. प्रकाशक आणि पुस्तकविक्रेते यांच्याशी इ-मेल, पत्रांद्वारे संपर्क साधून सवलतीच्या दरात पुस्तके देण्याची विनंती केली. झालेल्या खर्चाची व्यवस्थित नोंद ठेवली. पुस्तकांची खरेदी पूर्ण झाल्यावर सर्व पुस्तकांचे विषयांनुसार वर्गीकरण केले. संगणकाद्वारे त्यांची नोंदणी केली. अशाप्रकारे, या साऱ्या उपक्रमांतून आम्ही वेळेचे नियोजन, कामाचे व्यवस्थापन, हिशोब, पत्रलेखन अशा साऱ्या गोष्टी प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकलो. या सर्व गोष्टी स्वत: करता करता शिकल्यामुळे अतिशय चांगल्या समजल्या व लक्षातही राहिल्या.

COMPLETED


ssc, English, Maharashtra, board, chapter 5, Joan of arc, Ebalbharathi, solution, full solution,

Q1.Discuss in groups pairs and make a list of the weapons used in the old times and in the present times.

Weapons usedin the pastWeapons used nowadays
  
  
  
  
  

SOLUTION

Weapons usedin the pastWeapons used nowadays
stonesmissiles
bow and arrowshand grenades
spearsbombs
swordsguns
tridentstanks
catapultsrifles
axes, etc.nuclear weapons, etc.

Q2.Imagine that you are the captain of your school Kabaddi team. Your final match is against a very strong team. Your team members are sure that you will lose. How will you boost their morale? Work in groups and prepare a shortlist of what can encourage the team.

SOLUTION

I will encourage them in the following way.

 1. I will tell them that even if the opponent is an elephant, a small ant can defeat it.
 2. I will tell them our strong points.
 3. We will try to figure out the opponent’s weak points.
 4. I will tell them no matter how strong the opponent is, we will do our best and we will win.
 5. I will tell them most of the time, we were going to lose yet we won.

Q3.Adding different prepositions to the same action verb changes the meaning of the phrases, thus formed.

For example,

call out – announce

call at – visit

call for – summon

call up – make a telephonic call

call off – cancel

Guess the difference in meanings of the underlined phrases.

 • a. He promised to look into the matter.
  b. He asked me to look for his lost book.
  c. I shall look forward to your arrival.
 • a. An epidemic of cholera broke out in the village.
  b. The thieves broke into the locked house.
  c. They broke up their friendship.
 • a. You must carry out your duty faithfully.
  b. Please carry on with your work.
  c. They carried off the trophy in the football matches.
  d. Carry forward the remaining balance to the next page.

SOLUTION

 SentencesMeanings of the underlined phrases
1.
a. He promised to look into the matter.
investigate
b. He asked me to look for his lost book.search
c. I shall look forward to your arrival.await eagerly
2.
a. An epidemic of cholera broke out in the village.
b. The thieves broke into the locked house.entered illegally and forcibly
c. They broke up their friendship.ended
3.
a. You must carry out your duty faithfully.
b. Please carry on with your work.continue
c. They carried off the trophy in the football matches.won
d. Carry forward the remaining balance to the next page.to transfer

Q1.Read the extract from G. B. Shaw’s play on Joan of Arc and fill in the Tree diagram.

SOLUTION

Q2.(A)Pick out from the extract of the play two lines that provide evidence for each of the following.

SOLUTION

  Lines
a.Her confidence1. The Dauphin will give me all I need to free Orleans2. I will teach them all to fight for France.
b.Her courage1. She really doesn’t seem to be afraid of anything.2. The Squire’s glare neither frightens her nor stops her.
c.Her optimism1. If she can put some fight into him, she can put it into anybody.2. I don’t think it can be very difficult if God is on your side.
d.Her determination1. I have arranged it all. You have only to give the order.
e.Her patriotism1. I will teach them all to fight for France.2. You said that you would not see me. But here I am.

Q2.(B)Using the following points, frame a character sketch of Joan of Arc, in your own words. Suggest an attractive title.

 • confidence
 • courage
 • optimism
 • determination
 • patriotism

SOLUTION

The Heroine of France-Joan of Arc

Joan, a well-built, strong country girl of 17 to 18 years, is brave and courageous and unafraid of anything. She is confident and asks directly for whatever she wants and is sure of getting it. She is optimistic and feels that if God is on one’s side, one can do anything. She is determined to go to Orleans and motivate the Dauphin to fight the English and save Orleans. Squire Robert and the others feel that if anyone can put some fight into the Dauphin, it is Joan. She is extremely patriotic and confidently says that she will teach the French soldiers to fight, and soon there will not be a single English soldier left on the soil of France.

Q3.From the extract, find what the following is compared to and why:

(a)as easy as ____________

SOLUTION

as easy as: chasing a cow out of the meadow.

This comparison is made because Joan was a country girl and had probably chased many cows out of the meadows. Besides, cows are docile creatures and can be driven away very easily.

(b)as mad as ____________

SOLUTION

as mad as: Joan, for Joan was planning to go to the Dauphin, who was frightened, and motivate him to fight for Orleans.

(c)The Dauphin in Chinon is like ________

SOLUTION

The Dauphin in Chinon is like: a rat in a corner, for just like a cornered rat gives up, he too had given up and refused to fight to save Orleans.

(d)The (enemy) soldiers will be driven away like ___________

SOLUTION

The (enemy) soldiers will be driven away like: sheep. This comparison is made because sheep, who are considered to be foolish animals, can be manoeuvered and manipulated easily.

(e)Joan of Arc is a bit of __________________

SOLUTION

Joan of Arc is a bit of: miracle because she is courageous, confident and determined enough to go to the Dauphin and motivate him to fight for Orleans. when everybody else had given up. 

Q4.Say why? Write it in your notebook.

(a)Joan wanted to meet Captain Squire, OR Explain why Joan wanted to meet Captain Squire.

SOLUTION

Joan wanted Captain Squire to give her a horse, an armour and some soldiers and send her to meet the Dauphin. That was the reason she wanted to meet him.

(b)Joan did not ask for many soldiers from Captain Squire.

SOLUTION

Joan did not ask for many soldiers from the

Captain Squire because the Dauphin would give her all that she needed.

(c)Poulengey, Jack and Dick had offered to accompany Joan.

SOLUTION

Poulengey, Jack and Dick felt there was something about Joan, and that she was a bit of a miracle. Her words had put fire into them. They also felt that it was their last chance of saving Orleans. Hence they offered to accompany her.

(d)French soldiers were always beaten in war.

SOLUTION

The French soldiers were always trying to save their lives, and would run away from the battlefield. Hence they were always beaten in war.

(e)Captain Squire Robert said, “I wash my hands off it.”

SOLUTION

Captain Robert Squire was uncertain about allowing Joan to go to the Dauphin. He could not believe that Joan would be successful in her mission. Even then, he could not withstand her determination and confidence: he also felt that this was the last chance of saving Orleans, and that there was something special about Joan. However, he did not want to be held responsible for anything; hence he said “I wash my hands off it.”

Q5.Using a dictionary, find the difference between the following pairs of phrases. Make sentences of your own with each of them.

SOLUTION

 PhrasesMeaningOwn Sentences
1.cut inInterruptThe teacher asked Rohan not to cut in when she was teaching.
cut outreduce or stop somethingPlanting a line of trees along the road will cut out the noise from vehicles.
2.be held bybeforeThe mayor wanted the elections to be held by the end of the month
be held upDelayedThe marriage party was held up in the traffic jam.
3.run awayescape; go offThe kind king allowed the captured deer to run away.
run forto compete in an electionThe film star wanted to run for the post of Mayor.
4.be known asto be called asThe new boss wanted to be known as a good and kind person.
be known forto be famous forNagpur is known for its oranges.
5.go withsuit each otherDon’t you think these shoes go with this dress?
go afterpursue; followYou will never be happy if you go after money all the time.
6.put fire intoinspire, motivateThe Chief Guest’s words put fire into the young students.
put fire outextinguishSeeing trouble brewing, the minister advised his team to put the fire out before it spread everywhere.

Q6.From an Indian History Book or Internet find out information about Indian Women (queens) who led battles. (For example, Rani of Jhansi and Rani Karnawati of Mewad). Write 3 points of similarity and 3 points of contrast between any one of the above Indian Queens and Joan of Arc. Write in your own words.

SimilaritiesContrast
(a)(i)
(b)(ii)
(c)(iii)

SOLUTION

Do it yourself.

Q7.Read the script from:

Joan (Girl) : Good morning, Captain

Squire up to __________

Joan : (simply) ________

Polly and Jack have promised to come with me.

Write a summary of that part of the script (in the indirect speech) in 15 to 20 lines. Do it in your notebook.

SOLUTION

Joan asked the Squire to give her a horse. an armour and some soldiers, and send her to the Dauphin. On hearing this, Robert angrily asked the steward why he had not told him that she was mad. The steward told Robert to give Joan what she wanted.Robert then told Joan that he would send her back to her father with orders to lock her up. Joan replied that it wouldn’t happen that way: Robert had not wanted to see her, yet she had managed to see him.

Joan then asked him for a horse which would cost 16 francs. It was a big amount of money, but

she would save it on the armour, as she did not need a beautiful, fitting armour. A soldier’s armour would do. She said that she would not want many soldiers, for the Dauphin would give her what she needed to free Orleans. Three men would be enough for him to send with her. She adds that Polly and Jack had promised to go with her.

Q8.(A)Make the following sentence Affirmative without change of meaning.

(a)Negative: I am not so sure, now.

Affirmative: _________________

SOLUTION

Negative: I am not so sure, now.

Affirmative: I am unsure now.

(b)Negative: He will not be able to stop them.

Affirmative: _________________

SOLUTION

Negative: He will not be able to stop them.

Affirmative: He will be unable to stop them

(c)Negative: I don’t remember.

Affirmative: _________________

SOLUTION

Negative: I don’t remember.

Affirmative: I forget.

(d)Negative: I can do no more.

Affirmative: _________________

SOLUTION

Negative: I can do no more.

Affirmative: I can do this much.

(e)Negative: Sir, do not anger her

Affirmative: _________________

SOLUTION

Negative: Sir, do not anger her.

Affirmative: Sir please replied from angering her

(f)Negative: I shall not want many soldiers.

Affirmative: _________________

SOLUTION

Negative: I shall not want many soldiers.

Affirmative: I shall not only a few soldiers

Q8.(B)Fill in the gaps in the table.

Word-Form

NounVerbAdjectiveAdverb
1. successsucceedsuccessfulsuccessfully
2. ________inspire_____________________
3. _______________safe__________
4. ________harm____________________
5. thought____________________________
6. ___________________________brightly
7. courage___________________________
8. __________________________hastily

SOLUTION

Word-Form

NounVerbAdjectiveAdverb
1. successsucceedsuccessfulsuccessfully
2. inspirationinspireinspirationalinspiringly
3. safetysavesafesafely
4. harmharmharmfulharmfully
5. thoughtthinkthoughtfulthoughtfully
6. brightnessbrightenbrightbrightly
7. courageencouragecourageouscourageously
8. hastinesshastenhastehastilyVISITORS COUNT

380070
Users Today : 211
Total Users : 380069
Views Today : 504
Total views : 1325704

Browse Categories

Archives